Viata comunitatii

Obiective

Prioritatile si obiectivele care se afla in atentia administratiei locale sunt urmatoarele:

  1. Aductiunea cu apa in satul Covasna;
  2. Pietruirea drumurilor comunale;
  3. Realizarea canalizarii satelor;
  4. Dezvoltarea sectoarelor viticol si pomicol;
  5. Prelucrarea produselor agricole (fructe, lactate, carne) in sectii proprii.
top

Strategie

Actiunile intreprinse au in vedere urmatoarele directii importante:

top

Plan de dezvoltare

Strategia de dezvoltare locala a comunei Costuleni in perioada 2014 - 2020:

Infiintarea de retele de alimentare cu apa in mediul rural:

Programul de intretinere a drumurilor de pamant:

top

Coduri de avertizare

PDF Codificarea atentionarilor si avertizarilorhidrologice
PDF Codificarea atentionarilor si avertizarilormeteorologice
PDF Semnale pentru alarmarea populatieicu sirena, pe tipuri de dezastre
top

Acte normative propuse sau adoptate in anul 2017

PDF Referat din 16.11.2017pentru modificarea proiectului de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
PDF Anunt din 13.11.2017pentru aducerea la cunostinta publicului a PROIECTULUI DE HOTARARE privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
PDF PROIECTULUI DE HOTARARE din 23.10.2017privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
PDF Nota de fundamentare din 23.10.2017la proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
PDF Referat din 23.10.2017privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018
PDF HCL nr.95 din 27.10.2017privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Prajeni, jud. Botosani la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr.19 si nr.20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
PDF HCL nr.94 din 27.10.2017referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.22
PDF HCL nr.93 din 27.10.2017privind aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de iluminat public si aprobarea delegarii prin concesiune a serviciului de iluminat public, a regulamentului, studiului de oportunitate si a caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public in comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.92 din 20.10.2017privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar medical in sat Costuleni, comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.91 din 20.10.2017privind aprobarea realizarii investitiei Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar medical in sat Costuleni, comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.90 din 20.10.2017privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.89 din 20.10.2017privind aprobarea realizarii investitiei Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.88 din 20.10.2017privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie Modernizare, extindere si dotare gradinita in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.87 din 20.10.2017privind aprobarea realizarii investitiei Modernizare, extindere si dotare gradinita in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.86 din 20.10.2017privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie Reabilitare Scoala Gimnaziala Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.85 din 20.10.2017privind aprobarea realizarii investitiei Reabilitare Scoala Gimnaziala Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.84 din 20.10.2017privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Covasna, sat Covasna, comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.83 din 20.10.2017privind aprobarea realizarii investitiei Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Covasna, sat Covasna, comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.82 din 10.10.2017privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 3,6 ha situat in extravilanul comunei Costuleni
PDF HCL nr.81 din 10.10.2017privind utilizarea sumei de 553.000 lei din excedentul bugetutui local pentru finantarea obiectivelor de investitii Finalizare lucrari schimbare destinatie din bloc locuinte in sediu primarie, put forat si bazin vidanjabil, sat Costuleni, comuna Costuleni, jud. Iasi si Achizitie centrala termica la Scoala Gimnaziala Costuleni, jud. Iasi
PDF HCL nr.80 din 28.09.2017privind desemnarea d-lui primar Dodan Mirica in calitate de reprezentant al comunei Costuleni in vederea semnarii contractelor de vanzare cumparare a apartamentelor din Blocul cu 8 apartamente, identificat cadastral sub nr. 60059, aflat in domeniul privat al comunei Costuleni
PDF HCL nr.79 din 28.09.2017privind utilizarea sumei de 178.000 lei din excedentul bugetului local pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de investitii Amenajare drumuri comunale si satesti in comuna Costuleni prin executarea de straturi suport de drum din materiale prietoase
PDF HCL nr.78 din 28.09.2017privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii Amenajare drumuri comunale si satesti in comuna Costuleni prin executarea de straturi suport de drum din materiale pietroase
PDF HCL nr.77 din 28.09.2017privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiei nr. 335/26.09.2017 a primarului comunei Costuleni
PDF HCL nr.76 din 28.09.2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul IV al anului 2017
PDF HCL nr.75 din 28.09.2017privind aprobarea actului aditional nr.2 la Documentul de Pozitie privind Proiectul Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi si mandatarea d-lui primar Dodan Mirica pentru semnarea unor documente in cadrul sedintei Adunarii Generale A.D.I.S. Iasi
PDF HCL nr.74 din 28.09.2017pentru modificarea Anexei privind inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr. 10/2017
PDF HCL nr.73 din 28.09.2017pentru modificarea Anexei privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr. 9/2017
PDF HCL nr.72 din 28.09.2017pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 57/21.07.2017 privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare
PDF HCL nr.71 din 28.09.2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018
PDF HCL nr.70 din 31.08.2017pentru completarea pozitiilor nr.2 si 3 din Anexa privind inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr.10/2017
PDF HCL nr.69 din 31.08.2017pentru completarea Anexei privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr.9/2017
PDF HCL nr.68 din 31.08.2017privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
PDF HCL nr.67 din 31.08.2017privind infiintarea Serviciului de iluminat public in comuna Costuleni
PDF HCL nr.66 din 31.08.2017referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr.21
PDF HCL nr.65 din 31.08.2017privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si utilizarea sumei de 244.000 lei din exedentul bugetului local pentru acoperirea cheltuielilor de investitii neeligibile din proiecte cu finantare europeana si guvernamentala
PDF HCL nr.64 din 31.08.2017privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si ale personalului contractual din cadrul Primariei comunei Costuleni incepand cu data de 01.08.2017 si incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local Costuleni nr.59/2017
PDF HCL nr.63 din 31.08.2017privind implementarea proiectului ACHIZITIONAREA UNUI AUTOGREDER PENTRU CRESTEREA ACCESIBILITATII DRUMURILOR DIN COMUNA COSTULENI
PDF HCL nr.62 din 31.08.2017privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local de venituri si cheltuieli pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea unei tabere scolare
PDF HCL nr.61 din 21.07.2017privind aprobarea Actului Aditional nr.20 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si SC APAVITAL SA
PDF HCL nr.60 din 21.07.2017privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte
PDF HCL nr.59 din 21.07.2017privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si ale peronalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni
PDF HCL nr.58 din 21.07.2017privind alocarea din bugetul local a sumei de 1000 lei in vederea acordarii unor stimulente financiare pentru rezultate deosebite obtinute de elevi si cadre didactice
PDF HCL nr.57 din 21.07.2017privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare in comuna Costuleni
PDF HCL nr.56 din 21.07.2017privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. al II lea, anul 2017
PDF HCL nr.55 din 21.07.2017privind validarea mandatului de consilier local al domnului URSU VIOREL in cadrul Consiliului Local al Comunei Costuleni
PDF HCL nr.54 din 21.07.2017privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Dodan Felicia
PDF HCL nr.53 din 29.06.2017pentru modificarea pozitiilor nr.14, 15, 18 si 19 din Anexa privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr.9/2017
PDF HCL nr.52 din 29.06.2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul III al anului 2017
PDF HCL nr.51 din 29.06.2017privind alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Costuleni pentru organizarea hramurilor bisericelor din satele Cozia, Costuleni si Hilita
PDF HCL nr.50 din 29.06.2017privind aprobarea Planului de Amenajament Pastoral al comunei Costuleni
PDF HCL nr.49 din 16.06.2017privind contractarea de servicii in vederea elaborarii analizei de risc la securitatea fizica pentru obiectivele din comuna Costuleni
PDF HCL nr.48 din 16.06.2017privind numirea reprezentantului legal al comunei Costuleni in cadrul proiectului de investitii DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPOSARIRE COMUNALA IN COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
PDF HCL nr.47 din 26.05.2017privind organizarea Sarbatorii Teiului in satul Covasna, com. Costuleni, jud. Iasi
PDF HCL nr.46 din 26.05.2017privind achizitionarea lucrarii Monografia comunei Costuleni
PDF HCL nr.45 din 26.05.2017privind inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 13,20 ha pasune comunala proprietate publica a comunei Costuleni
PDF HCL nr.44 din 26.05.2017privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Costuleni
PDF HCL nr.43 din 26.05.2017pentru completarea pozitiilor nr.42 si 43 din Anexa privind bunurile care apartin domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi aprobat prin HCL nr.10/2017
PDF HCL nr.42 din 26.05.2017privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafeta de 3,6 ha situat in extravilanul comunei Costuleni
PDF HCL nr.41 din 26.05.2017privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 5000 lei in vederea achizitionarii de carti necesare pentru acordarea premiilor scolare la sfarsitul anului scolar 2016-2017
PDF HCL nr.40 din 27.04.2017pentru modificarea Hotararii nr.32/30.10.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Costuleni, aprobat prin HCL Costuleni nr.12/15.03.2002
PDF HCL nr.39 din 27.04.2017privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului INTRETINERE DRUMURI LOCALE IN COMUNA COSTULENI JUD.IASI
PDF HCL nr.38 din 27.04.2017privind modificarea HCL nr.13/21.07.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017
PDF HCL nr.37 din 27.04.2017privind contractarea de servicii de inginerie si proiectare pentru realizare documentatii pentru obtinere avize, proiect tehnic, detalii de executie si asistenta tehnica privind investitia Finalizarea lucrarii schimbare destinatie din bloc locuinte in sediu primarie, racord la utilitati in sat Costuleni, com. Costuleni, jud. Iasi
PDF HCL nr.36 din 27.04.2017privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017
PDF HCL nr.35 din 27.04.2017privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.I, anul 2017
PDF HCL nr.34 din 27.04.2017privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Moisi Clara in cadrul Consiliului Local al Comunei Costuleni
PDF HCL nr.33 din 30.03.2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costuleni, pentru trimestrul II al anului 2017
PDF HCL nr.32 din 30.03.2017privind aprobarea Actului Aditional nr.19 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS si SC APAVITAL SA
PDF HCL nr.31 din 30.03.2017privind contractarea de servicii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie pentu spatiile interioare si exterioare ce apartin domeniului public si privat al comunei Costuleni
PDF HCL nr.30 din 30.03.2017cu privire la darea in folosinta gratuita a unui spatiu din cadrul Dispensarului uman Costuleni catre Asociatia Pro Comunitate Costuleni
PDF HCL nr.29 din 30.03.2017privind aprobarea realizarii unui canal de coasta in lungime de 800 m in partea de vest a imobilelor, proprietatea numitilor Pascaru Gheorghe, Teslaru Ion si Sbirnea Ion avand ca scop eliminarea apelor care se scurg in exces de pe versanti
PDF HCL nr.28 din 30.03.2017privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Onofrei Constantin-Florin
PDF HCL nr.27 din 30.03.2017privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren in suprafata de 1 mp din domeniul public al comunei Costuleni in vederea executarii lucrarii Montare separator telecomandat SSTc in LEA 20KV Raducaneni - Costuleni, jud. Iasi
PDF HCL nr.26 din 30.03.2017privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID S.A. asupra unui teren in suprafata de 2 mp din domeniul public al comunei Costuleni in vederea executarii lucrarii Montare Recloser 24KV, 630A, telecomandat pe stalp nr.106 B ax LEA 20KV Raducaneni - Costuleni, jud. Iasi
PDF HCL nr.25 din 30.03.2017privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si a estimarilor pentru anii 2018-2020
PDF Nota de fundamentare 21.03.2017privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
PDF HCL nr.19 din 23.02.2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru investitia Reabilitare Scoala Generala I-VIII Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.18 din 23.02.2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru investitia Reabilitare Scoala Generala Covasna, sat Covasna, comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.17 din 23.02.2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru investitia Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar medical in sat Costuleni, comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.16 din 23.02.2017privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 204,53 ha pasune comunala proprietate publica a comunei Costuleni
PDF HCL nr.15 din 23.02.2017privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS si SC APAVITAL SA
PDF HCL nr.14 din 23.02.2017privind aprobarea Actului Aditional nr.15 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr.16 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
PDF HCL nr.13 din 23.02.2017privind organizarea retelei scolare de invatamant din comuna Costuleni pe anul sclolar 2017-2018
PDF HCL nr.12 din 07.02.2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa modificarea cotei TVA si de asigurare a cofinantarii de la bugetul local pentru investitia Modernizare drumuri locale in comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.11 din 26.01.2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI
PDF HCL nr.10 din 26.01.2017privind aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni jud.Iasi
PDF HCL nr.09 din 26.01.2017cu privire la aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, jud.Iasi
PDF HCL nr.08 din 26.01.2017privind propunerea d-lui Dodan Mirica primar al comunei Costuleni pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Costuleni perioada 01.07-31.12.2016
PDF HCL nr.07 din 26.01.2017privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului Bloc 8 apartamente situat in satul Costuleni, com.Costuleni, jud.Iasi
PDF HCL nr.06 din 26.01.2017privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al comunei Costuleni
PDF HCL nr.05 din 26.01.2017privind desemnarea primarului ca reprezentat al comunei Costuleni in vederea semnarii declaratiei autentice notariale cu privire la rectificarea cartii funciare nr.60564, in sensul radierii din carte funciara a suprafetei de 71,8521 ha pasune situata in satul Cozia, com.Costuleni, jud.Iasi
PDF HCL nr.04 din 26.01.2017cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Costuleni
PDF HCL nr.03 din 26.01.2017privind revocarea HCL nr.30 din 29.09.2016 privind delegarea serviciului de salubrizare al comunei Costuleni catre SC Edil Industry SRL
PDF HCL nr.02 din 26.01.2017privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.al IV-lea, anul 2016
PDF HCL nr.01 din 26.01.2017privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ciausu Gheorghe in cadrul Consiliului Local al Comunei Costuleni

Acte normative propuse sau adoptate in anul 2016

PDF HCL nr.51 din 15.12.2016privind aprobarea Raportului evaluare a patrimoniului comunei Costuleni - anul 2016
PDF HCL nr.50 din 15.12.2016privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Costuleni, pentru trimestrul I al anului 2017
PDF HCL nr.49 din 15.12.2016privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural in sat Cozia, com.Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.48 din 15.12.2016privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural in sat Costuleni, com.Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.47 din 15.12.2016privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Crismariu Marinica
PDF HCL nr.46 din 15.12.2016privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiei nr.441/2016 a primarului comunei Costuleni
PDF HCL nr.45 din 15.12.2016cu privire la aprobarea Planului de lucrari si activitati ce vor fi prestate in anul 2017 de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
PDF HCL nr.44 din 15.12.2016privind aprobarea numarului posturilor de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017
PDF HCL nr.43 din 15.12.2016privind rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
PDF HCL nr.42 din 24.11.2016privind aprobarea achizitionarii de dulciuri in valoare de 6000 lei pentru copii din comuna cu prilejul Sarbatorilor de Craciun
PDF HCL nr.41 din 24.11.2016privind aprobarea Actului Aditional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
PDF HCL nr.40 din 24.11.2016privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017
PDF HCL nr.39 din 24.11.2016privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
PDF HCL nr.38 din 09.11.2016privind aprobarea lucrarilor de modernizare a spatiului inchiriat din cadrul Dispensarului medical si compensarea sumelor datorate pentru plata chiriei cu valoarea investitiilor efectuate in limita sumei de 5000 de lei
PDF HCL nr.37 din 09.11.2016privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Costuleni, Asociatia Romana de Literatie, Asociatia C4C Communication for Community
PDF HCL nr.36 din 27.10.2016privind contractarea de servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Reabilitare si eficientizare partiala sistem de iluminat stradal in comuna Costuleni
PDF HCL nr.35 din 27.10.2016privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. asupra unui teren in suprafata de 100 mp din domeniul public al comunei Costuleni in vederea executarii lucrarii Reabilitare retea JT aferenta PTA 2 Covasna, com. Costuleni, jud. Iasi
PDF HCL nr.34 din 27.10.2016privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. al III-lea, anul 2016
PDF HCL nr.33 din 29.09.2016privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul IV al anului 2016
PDF HCL nr.32 din 29.09.2016privind alegerea viceprimarului com.Costuleni
PDF HCL nr.31 din 29.09.2016privind aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului public de salubrizare, respectiv Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, la nivelul U.A.T. Comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.30 din 29.09.2016privind delegarea serviciului de salubrizare al comunei Costuleni catre SC Edil Industry SRL
PDF HCL nr.29 din 29.09.2016privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
PDF HCL nr.28 din 13.09.2016privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Costuleni, Asociatia EDUTECO, Asociatia Romana de Literatie SC Grupul de Presa Medianet S.R.L. si Scoala Gimnaziala Costuleni
PDF HCL nr.27 din 13.09.2016privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
PDF HCL nr.26 din 25.08.2016privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Costuleni in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Costuleni
PDF HCL nr.25 din 25.08.2016privind modificarea Structurii Comunitare Consultative a comunei Costuleni
PDF HCL nr.24 din 25.08.2016pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 32/26.05.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Cordun, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
PDF HCL nr.23 din 25.08.2016pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 20/31.03.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si canalizare
PDF HCL nr.22 din 25.08.2016pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 19/31.03.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Botesti, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
PDF HCL nr.21 din 25.08.2016pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 14/25.02.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Sagna, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
PDF HCL nr.20 din 25.08.2016pentru moodificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 10/28.01.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Gheraesti, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
PDF HCL nr.19 din 25.08.2016privind contractarea de servicii de prelucrare arhivistica, legatorie si digitizare a documentelor existente in arhiva Primariei com. Costuleni
PDF HCL nr.18 din 25.08.2016privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu din cadrul Dispensarului medical
PDF HCL nr.17 din 21.07.2016privind aprobarea documentului tehnico-economic a obiectivului Pietruire drumuri satesti in com.Costuleni, jud.Iasi
PDF HCL nr.16 din 21.07.2016privind desemnarea reprezentantului comunei Costuleni precum si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul comunei Costuleni in Adunarea Generala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Stefan cel Mare
PDF HCL nr.15 din 21.07.2016privind modificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr.29/24.05.2016 privind implementarea proiectului Modernizare drumuri de interes local in comuna Costuleni, jud. Iasi
PDF HCL nr.14 din 21.07.2016privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
PDF HCL nr.13 din 21.07.2016privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017
PDF HCL nr.12 din 21.07.2016privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei Costuleni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi
PDF HCL nr.11 din 21.07.2016privind desemnarea reprezentantului Comunei Costuleni precum si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul Comunei Costuleni in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
PDF HCL nr.10 din 21.07.2016privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului Caminul Cultural din satul Cozia, com. Costuleni si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural sat. Cozia, com. Costuleni, jud. Iasi
PDF HCL nr.9 din 21.07.2016privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului Caminul Cultural din satul Costuleni, com. Costuleni si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural sat. Costuleni, com. Costuleni, jud. Iasi
PDF HCL nr.8 din 21.07.2016privind constatarea incetarii mandatului de viceprimar al comunei Costuleni inainte de termen, a domnului Dumitru Ioan, ca urmare a demisiei sale din aceasta functie
PDF HCL nr.7 din 21.07.2016privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. al II-lea, anul 2016
PDF HCL nr.6 din 30.06.2016privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costuleni
PDF HCL nr.5 din 30.06.2016privind alegerea viceprimarului
PDF HCL nr.4 din 30.06.2016privind alegerea presedintelui de sedinta
PDF HCL nr.3 din 30.06.2016privind constatarea constituirii Consiliului Local Costuleni
PDF HCL nr.2 din 30.06.2016privind validarca mandatelor consilierilor locali alesi ai comunei Costuleni
PDF HCL nr.1 din 30.06.2016privind alegerea comisiei de validare
PDF HCL nr.33 din 26.05.2016privind aprobarea parteneriatului comunei Costuleni, jud. Iasi cu Asociatia C4C - Communication for Community, Asociatia Romana de literatie si Grupul de Presa Medianet SRL, in cadrul Ghidului de finantare POCU 2014 - 2020 Cod Dezvoltare Locala Integrata in comunitatile marginalizate
PDF HCL nr.32 din 26.05.2016privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, jud. Neamt la Asociatia Regionala a serviciilor de Apa canal Iasi - ARSACIS
PDF HCL nr.31 din 26.05.2016privind modalitatea de identificare a beneficiarilor tichetelor sociale de gradinita
PDF HCL nr.30 din 26.05.2016privind aprobarea numarului posturilor de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2016
PDF HCL nr.29 din 24.05.2016privind implementarea proiectului: Modernizare drumuri de interes local in comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.28 din 10.05.2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii de la bugetul local pentru investitia Modernizare drumuri locale in comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.27 din 28.04.2016privind contractarea de servicii de inginerie si proiectare pentru realizare documentatii pentru obtinere avize, proiect tehnic, detalii de executie si asistenta tehnica, proiectant privind investitia Construire Statie de autobuz pe raza localitatii Cozia, jud. Iasi
PDF HCL nr.26 din 28.04.2016privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 5000 lei in vederea achizitionarii unui numar de volume Monografia comunei Costuleni si a altor carti necesare pentru premierea elevilor Scolii Gimnaziale Costuleni la sfarsitul anului scolar 2015-2016
PDF HCL nr.25 din 28.04.2016privind aprobarea Actului Aditional nr.14 la Actul Constitutiv al Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
PDF HCL nr.24 din 28.04.2016privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. I 2016
PDF HCL nr.23 din 31.03.2016privind aprobarea dezmembrarii in doua loturi distincte a unui teren in suprafata de 500 mp, situat in T 75, P 1891/1/1 apartinand domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.22 din 31.03.2016privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul II al anului 2016
PDF HCL nr.21 din 31.03.2016privind amplasarea in sediul nou al Primariei Costuleni a unei placi care sa cuprinda numele tuturor primarilor care au condus comuna Costuleni in ultima suta de ani
PDF HCL nr.20 din 31.03.2016privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
PDF HCL nr.19 din 31.03.2016privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Botesti-jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
PDF HCL nr.18 din 25.02.2016privind contractarea de servicii de intocmire a documentatiei tehnice necesara obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor pentru obiectivul Alimentare cu apa in comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.17 din 25.02.2016privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
PDF HCL nr.16 din 25.02.2016privind contractarea de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica
PDF HCL nr.15 din 25.02.2016privind contractarea de servicii de intocmire si elaborare a raportului de evaluare a bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Costuleni
PDF HCL nr.14 din 25.02.2016privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Sagna-jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
PDF HCL nr.13 din 28.01.2016privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr. 51/2015 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016
PDF HCL nr.12 din 28.01.2016privind organizarea retelei scolare de invatamant din comuna Costuleni pe anul scolar 2016-2017
PDF HCL nr.11 din 28.01.2016privind aprobarea relocarii statiei fixe de telefonie mobile apartinand SC Telekom Romania Mobile Communication SA in T 75, P 1981/1/1
PDF HCL nr.10 din 28.01.2016privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Gheraesti-jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
PDF HCL nr.9 din 28.01.2016privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei Costuleni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S Iasi
PDF HCL nr.8 din 28.01.2016privind aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni jud. Iasi
PDF HCL nr.7 din 28.01.2016cu privire la aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.6 din 28.01.2016privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului INTRETINERE DS 1199 SI DS 1307 IN COMUNA COSTULENI JUD.IASI
PDF HCL nr.5 din 28.01.2016privind propunerea d-nului Harabagiu Dumitru primar al comunei Costuleni pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Costuleni penru anul 2015
PDF HCL nr.4 din 28.01.2016privind aprobarea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.3 din 28.01.2016privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019
PDF HCL nr.2 din 28.01.2016privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. IV 2015
PDF HCL nr.1 din 28.01.2016privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 in suma de 157.899,62lei
PDF Anunt din 18.01.2016pentru aducerea la cunostinta publicului a PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
PDF PROIECTULUI DE HOTARARE nr.19 din 18.01.2016privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019
PDF Nota de fundamentare 18.01.2016privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
PDF Buget local pe anul 2016- initial
top

Acte normative propuse sau adoptate in anul 2015

PDF HCL nr.63 din 16.12.2015privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul I al anului 2016
PDF HCL nr.62 din 16.12.2015privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiei nr. 470/2015 a primarului comunei Costuleni
PDF HCL nr.61 din 16.12.2015cu privire la aprobarea Planul de lucrari si activitati ce vor fi prestate in anul 2016, de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
PDF HCL nr.60 din 26.11.2015privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 6000 lei pentru editarea lucrarii Monografia comunei Costuleni
PDF HCL nr.59 din 26.11.2015privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015
PDF HCL nr.58 din 26.11.2015privind aprobarea achizitionarii de dulciuri in valoare de 6000 lei pentru copiii din comuna cu prilejul Sarbatorilor de Craciun
PDF HCL nr.57 din 26.11.2015privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre S.C. E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. asupra unui teren in suprafata de 100 mp din domeniul public al comunei Costuleni in vederea executarii lucrarii Reabilitare retea JT aferenta PTA 3 Cozia, com. Costuleni, jud. Iasi
PDF HCL nr.56 din 26.11.2015privind contractarea de servicii de elaborare a Planului de Amenajament Pastoral si de intocmire a Studiului Pedologic si Agrochimic pentru pasunea comunala
PDF HCL nr.55 din 26.11.2015privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016
PDF HCL nr.54 din 26.11.2015privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. III 2015
PDF HCL nr.53 din 28.10.2015privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare
PDF HCL nr.52 din 28.10.2015privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor restante datorate de catre contribuabili persoane fizice si juridice la bugetul local al comunei Costuleni
PDF HCL nr.51 din 28.10.2015privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016
PDF HCL nr.50 din 09.10.2015cu privire la modificarea listei de investitii aprobati prin HCL 5/2015 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si a estimarilor pentru anii 2016-2018
PDF HCL nr.49 din 09.10.2015privind aprobarea documentatiei tehnico - economice a obiectivului PIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI, COMUNA COSTULENI JUD.IASI
PDF HCL nr.48 din 09.10.2015privind contractarea de servicii de elaborare studii, expertiza tehnica, proiectare cu intocmire studiu de fezabilitate si consultanta tehnica si economica in vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectul de investitii Modernizare drumuri de interes local in comuna Costuleni, jud. Iasi in cadrul PNDR Masura 07-Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale, Submasura 7.2 - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza, la scara mica
PDF HCL nr.47 din 09.10.2015privind aprobarea incheierii Protocolului de cooperare intre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi si Comuna Costuleni - Consiliul Local Costuleni, pentru realizarea schimbului de informatii in forma dematerializata in conformitate cu prevederile Ordinului comun M.A.I. nr.279/2012 si M.F.P. nr.1736/2012
PDF HCL nr.46 din 24.09.2015privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019
PDF HCL nr.45 din 24.09.2015privind aprobrea unor lucrari suplimentare la obiectivul Pietruire DC809 si DS555, comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.44 din 24.09.2015privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 1.272,34 in vederea decontarii cheltuielilor de transport efectuate cu ocazia deplasarii in excursie a elevilor cu rezultate bune la invatatura
PDF HCL nr.43 din 24.09.2015privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul IV al anului 2015
PDF HCL nr.42 din 24.09.2015privind aprobarea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.41 din 24.09.2015privind stabilirea criteriilor si a procedurii de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate
PDF HCL nr.40 din 24.09.2015privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in Judetul Iasi
PDF HCL nr.39 din 24.09.2015privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
PDF HCL nr.38 din 24.09.2015privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015
PDF HCL nr.37 din 27.08.2015privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015
PDF HCL nr.36 din 23.07.2015privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii
PDF HCL nr.35 din 23.07.2015privind aprobarea unor lucrari suplimentare la obiectivul Construire scoala in localitatea Hilita, com. Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.34 din 23.07.2015privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. II 2015
PDF HCL nr.33 din 09.07.2015privind acordul Consiliului Local Costuleni pentru amplasarea unui rezervor de acumulare pe teritoriul comunei Costuleni, judelul Iasi, necesar in cadrul Proiectului de extindere a retelei de alimentare cu apa in comuna Raducaneni si comuna Costuleni
PDF HCL nr.32 din 09.07.2015privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 225 mp situat in extravilanul comunei Costuleni
PDF HCL nr.31 din 09.07.2015privind modificarea Anexei privind inventarul domeniului privat al comunei Costuleni jud. Iasi aprobat prin HCL nr.11/2015
PDF HCL nr.30 din 09.07.2015privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Costuleni, jud. Iasi pe anul 2015
PDF HCL nr.29 din 09.07.2015privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului PIETRUIRE DC809 si DS 555 CTMITIR COSTULENI, COMUNA COSTULENI JUD.IASI
PDF HCL nr.28 din 25.06.2015privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul III al anului 2015
PDF HCL nr.27 din 25.06.2015privind trecerea din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al comunei Costuleni a imobilului Bloc 8 apartamente si a terenului aferent
PDF HCL nr.26 din 25.06.2015cu privire la modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.25 din 25.06.2015privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiei nr.202/2015 a primarului comunei Costuleni
PDF HCL nr.24 din 25.06.2015privind validarea mandatului de consilier al doamnei Moisi Clara in cadrul Consiliului Local al Comunei Costuleni
PDF HCL nr.23 din 28.05.2015privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 2000 lei in vederea achizitionarii de carti necesare pentru premierea elevilor Scolii Gimnaziale Costuleni la sfarsitul anului scolar 2014-2015
PDF HCL nr.22 din 28.05.2015privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016
PDF HCL nr.21 din 28.05.2015privind modificarea Hotararii Consiliului Local Costuleni nr.10/20l4 stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015
PDF HCL nr.20 din 28.05.2015privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, conform Actului Aditional nr.14
PDF HCL nr.19 din 28.05.2015privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, conform Actului Aditional nr.13
PDF HCL nr.18 din 28.05.2015privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul Consiliului Local al Comunei in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal
PDF HCL nr.17 din 30.04.2015privind Acordul de Parteneriat pentru Strategia de Dezvoltare Locala in perioada 2014 - 2020
PDF HCL nr.16 din 30.04.2015privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei necesare achizitionarii unei placi comemorative pentru Monumentul eroilor din satul Cozia, com. Costuleni
PDF HCL nr.15 din 30.04.2015privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. I al anului 2015
PDF HCL nr.14 din 26.03.2015privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Ciausu Angelica
PDF HCL nr.13 din 26.03.2015privind aprobarea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.12 din 26.03.2015privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi cu utilajul Buldoexcavator Cukurova 880 achizitionat prin instrumentarea proiectului Dotarea Serviciului de Gospodarire Comunala in comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.11 din 26.03.2015privind aprobarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.10 din 26.03.2015privind aprobarea si insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.9 din 26.02.2015privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi, conform Actului Aditional nr.13
PDF HCL nr.8 din 26.02.2015privind modificarea componentei Comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale si de serviciu
PDF HCL nr.7 din 26.02.2015privind stabilirea tarifelor pentru ocuparea zonei drumurilor publice comunale prin amplasarea / amenajarea de constructii / accese / instalatii / panouri publicitare etc.
PDF HCL nr.6 din 26.02.2015privind organizarea retelei scolare de invatamant din comuna Costuleni, jud. Iasi pentru anul scolar 2015-2016
PDF HCL nr.5 din 29.01.2015privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si a estimarilor pentru anii 2016-2018
PDF HCL nr.4 din 29.01.2015privind propunerea d-lui Harabagiu Dumitru, primar al comunei Costuleni, pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretariatului comunei Costuleni pentru anul 2014
PDF HCL nr.3 din 29.01.2015privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu din cadrul Dispensarului medical Costuleni
PDF HCL nr.2 din 29.01.2015privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
PDF HCL nr.1 din 29.01.2015privind validarea rectificirii bugetului local conform Dispozitiei nr.633/2014 a primarului comunei Costuleni
top

Acte normative propuse sau adoptate in anul 2014

PDF HCL nr.44 din 18.12.2014privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul I al anului 2015
PDF HCL nr.43 din 18.12.2014cu privire la aprobarea Planului de lucrari si activitati ce vor fi prestate in anul 2015, de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
PDF HCL nr.42 din 18.12.2014privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiilor nr. 623/2014 si nr. 630/2014 ale primarului comunei Costuleni
PDF HCL nr.41 din 27.11.2014privind constituirea dreptului de superficie pentru proprietarii de constructii edificate pe terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costuleni
PDF HCL nr.40 din 27.11.2014privind trecerea din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al comunei Costuleni a terenului in suprafata de 1193 mp aferent magazinului Costuleni
PDF HCL nr.39 din 27.11.2014privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiilor nr.591/2014 si nr.593/2014 ale primarului comunei Costuleni
PDF HCL nr.38 din 27.11.2014privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. al lV-lea, anul 20l4
PDF HCL nr.37 din 27.11.2014privind alocarea din bugetul local a sumei de 5000 lei in vederea achizitionarii de dulciuri pentru copiii din comuna cu prilejul Sarbatorilor de Craciun
PDF HCL nr.36 din 07.11.2014privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. al lV-lea, anul 20l4
PDF HCL nr.35 din 30.10.2014privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a fondurilor necesare pentru construirea unei magazii pentru depozitarea materialului lemnos la Scoala Gimnaziala Covasna si inlocuirea a 4 geamuri la Gradinita cu program cu program normal Costuleni
PDF HCL nr.34 din 30.10.2014privind stabilirea locatiilor pentru amplasarea platformelor de colectare a deseurilor reciclabile in com. Costuleni, jud. Iasi
PDF HCL nr.33 din 30.10.2014privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015
PDF HCL nr.32 din 30.10.2014privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Costuleni, aprobat prin HCL nr.12/15.03.2002
PDF HCL nr.31 din 30.10.2014privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. al lV-lea, anul 2014
PDF HCL nr.30 din 30.10.2014privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. III al anului 2014
PDF HCL nr.29 din 25.09.2014privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul IV al anului 2014
PDF HCL nr.28 din 25.09.2014privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie Reparatii si amenajare albie pentru podet in sat Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.27 din 25.09.2014privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. al IV-lea, anul 2014
PDF HCL nr.26 din 25.09.2014privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2015 si a estimarilor pentru anii 2016-2018
PDF HCL nr.25 din 25.09.2014privind validarea rectificarii bugetului local conform Dispozitiei nr.458/2014 a primarului comunei Costuleni
PDF HCL nr.24 din 28.08.2014privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. al III-lea 2014
PDF HCL nr.23 din 24.07.2014privind aprobarea unor modificiri in structura functiilor publice ca urmare a promovarii in grad profesional a unor functionari publici si transformarea unor functii din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni, jud. Iasi
PDF HCL nr.22 din 24.07.2014privind desemnarea reprezentantului Comunei Costuleni in Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
PDF HCL nr.20 din 24.07.2014privind aprobarea lucrarilor de reparatii la acoperisul Dispensarului uman din satul Costuleni, com. Costuleni, jud. Iasi
PDF HCL nr.19 din 24.07.2014privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
PDF HCL nr.18 din 24.07.2014privind aprobarea Actului Aditional nr.11 la Actul Constitutiv si Actului Aditional nr.12 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
PDF HCL nr.17 din 24.07.2014privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II al anului 2014
PDF HCL nr.16 din 26.06.2014privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni, pentru trimestrul III al anului 2014
PDF HCL nr.15 din 26.06.2014privind modificarea Structurii Comunitare Consultative a comunei Costuleni
PDF HCL nr.14 din 26.06.2014privind validarea rectificirii bugetului local conform Dispozitiei nr.314/2014 a primarului comunei Costuleni
PDF HCL nr.13 din 30.05.2014privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
PDF HCL nr.12 din 30.05.2014privind acordarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 20.000 lei pentru finalizarea lucrarilor de consolidare si repararii curente la Biserica Sf. Treime si Casa Sociala din satul Covasna, com. Costuleni
PDF HCL nr.11 din 30.05.2014privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unor terenuri - pasune comunala - proprietate publica a comunei Costuleni
PDF HCL nr.10 din 30.05.2014privind privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015
PDF HCL nr.9 din 24.04.2014privind modificarea si completarea HCL nr.23 din 2013 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2014
PDF HCL nr.8 din 24.04.2014privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I al anului 2014
PDF HCL nr.7 din 27.03.2014privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul II al anului 2014
PDF HCL nr.6 din 27.03.2014privind modul de organizare a apararii impotriva incendiilor in comuna Costuleni
PDF HCL nr.5 din 27.03.2014privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
PDF HCL nr.4 din 27.03.2014privind mentinerea prevederilor din HCL nr.2 din 30.01.2014 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si estimari 2015-2017
PDF HCL nr.3 din 27.02.2014privind propunerea d-lui Harabagiu Dumitru, primar al comunei Costuleni, pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretariatului comunei Costuleni pentru anul 2013
PDF HCL nr.2 din 30.01.2014privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si estimari 2015-2017
PDF HCL nr.1 din 30.01.2014privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2013
top

Acte normative propuse sau adoptate in anii 2010-2013

PDF HCL nr.56 din 18.12.2013privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul I al anului 2014
PDF HCL nr.55 din 18.12.2013privind aprobarea planului de achizitii publice pe anul 2014
PDF HCL nr.54 din 18.12.2013privind aprobarea Planului de lucrari si activitati ce vor fi prestate in anul 2014, de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
PDF HCL nr.53 din 18.12.2013privind organizarea retelei scolare de invatamant din comuna Costuleni judetul Iasi pe anul 2014-2015
PDF HCL nr.52 din 18.12.2013privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013
PDF HCL nr.51 din 28.11.2013privind alocarea din bugetul local a sumei de 5000 lei in vederea achizitionarii de dulciuri pentru copiii din comuna cu prilejul Sarbatorilor de Craciun
PDF HCL nr.50 din 28.11.2013privind alocarea din bugetul local al comunei Costuleni a sumei de 2000 lei pentru editarea lucrarii Monografia satului Hilita
PDF HCL nr.49 din 28.11.2013privind aprobarea Actului Aditional nr.9 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr.10 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS
PDF HCL nr.48 din 28.11.2013privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
PDF HCL nr.47 din 28.11.2013privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013
PDF HCL nr.46 din 05.11.2013privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitii Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi, in perioada 2014-2020
PDF HCL nr.45 din 05.11.2013privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013
PDF HCL nr.44 din 24.10.2013pentru modificarea HCL nr.35/2013 privind trecerea din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al comunei Costuleni a Caminului Cultural Cozia si a terenului aferent acestuia
PDF HCL nr.43 din 24.10.2013pentru modificarea HCL nr.34/2013 privind trecerea din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al comunei Costuleni a Caminului Cultural Costuleni si a terenului aferent acestuia
PDF HCL nr.42 din 24.10.2013privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014
PDF HCL nr.41 din 24.10.2013privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2014 si a estimarilor pentru anii 2015-2017
PDF HCL nr.40 din 24.10.2013privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013
PDF HCL nr.39 din 24.10.2013privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim. al III-lea anul 2013
PDF HCL nr.38 din 21.10.2013privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Costuleni, judetul Iasi, pentru perioada 2014-2020
PDF HCL nr.37 din 21.10.2013privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Costuleni, judetul Iasi, in proiectul: Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural in satul Cozia, comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.36 din 21.10.2013privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Costuleni, judetul Iasi, in proiectul: Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural in satul Costuleni, comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.35 din 21.10.2013privind trecerea din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al comunei Costuleni a Caminului Cultural Cozia si a terenului aferent acestuia
PDF HCL nr.34 din 21.10.2013privind trecerea din domeniul public al comunei Costuleni in domeniul privat al comunei Costuleni a Caminului Cultural Costuleni si a terenului aferent acestuia
PDF HCL nr.33 din 26.09.2013privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costuleni pentru trimestrul IV al anului 2013
PDF HCL nr.32 din 26.09.2013privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013
PDF HCL nr.31 din 25.07.2013privind aprobarea infiintarii Consiliului Comunitar Consultativ pe domeniul socio-educational in cadrul proiectului Impreuna pentru o sansa reala la educatie
PDF HCL nr.30 din 25.07.2013privind achizitionarea a doua atv-uri
PDF HCL nr.29 din 25.07.2013privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013
PDF HCL nr.28 din 25.07.2013privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trimestrul III 2013
PDF HCL nr.27 din 25.07.2013privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic SIGRA-IS 3, Judetul Iasi
PDF HCL nr.26 din 03.06.2013privind aprobarea si actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie Modernizare prin asfaltare drum Hilita-Covasna in comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.25 din 03.06.2013privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie Reabilitare si extindere Camin Cultural in sat Costuleni
PDF HCL nr.24 din 30.05.2013privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013
PDF HCL nr.23 din 30.05.2013privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2014
PDF HCL nr.22 din 30.05.2013cu privire la aprobarea Codului de conduita a personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului
PDF HCL nr.21 din 30.05.2013privind aprobarea Codului de conduita a functionarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al primarului
PDF HCL nr.20 din 17.05.2013privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri - pasune comunala
PDF HCL nr.19 din 25.04.2013privind aprobarea modificarilor la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
PDF HCL nr.18 din 25.04.2013privind aprobarea actului aditional nr.7 la actul constitutiv A.R.S.A.C.IS.
PDF HCL nr.17 din 25.04.2013privind utilizarea sumei de 86,40 mii lei din excedentul anilor precedenti pe anul 2013
PDF HCL nr.16 din 25.04.2013privind executarea lucrarilor topo cadastrale, intocmirea documentatiilor specifice si solicitarea avizelor necesare intocmirii Planului Urbanistic General al comunei Costuleni
PDF HCL nr.15 din 25.04.2013privind incheierea unui contract de servicii de consultanta pentru derularea proiectului de investitii Dotarea Serviciului de Gospodarire Comunala
PDF HCL nr.14 din 25.04.2013privind intocmirea unui raport de evaluare a pasunii comunale
PDF HCL nr.13 din 25.04.2013privind incheierea unui contract de consultanta pentru intocmirea Strategiei de dezvoltare locala
PDF HCL nr.12 din 25.04.2013privind acordarea unui sprijin material d-lui Zmau Dumitru, veteran de razboi centenar
PDF HCL nr.11 din 28.03.2013privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trimestrul II 2013
PDF HCL nr.10 din 28.03.2013privind plata cotizatiei la Grupul de Actiune Locala Stefan cel Mare
PDF HCL nr.09 din 28.03.2013privind instrumentarea proiectului Dotarea Serviciului de Gospodarire Comunala
PDF HCL nr.08 din 28.03.2013privind privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013
PDF HCL nr.07 din 28.03.2013privind aprobarea darii in administrare a cimitirelor satesti catre parohiile de pe raza comunei
PDF HCL nr.06 din 21.02.2013privind asigurarea accesului public la investitia Modernizare drum de acces la exploatatie agricola
PDF HCL nr.05 din 21.02.2013privind aprobarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
PDF HCL nr.04 din 21.02.2013privind organizarea retelei scolare din comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF HCL nr.03 din 24.01.2013pentru propunerea d-lui Harabagiu Dumitru, primar al comunei Costuleni, privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Costuleni, judetul Iasi, pentru anul 2012
PDF HCL nr.02 din 24.01.2013privind mentinerea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 la nivelul celor stabilite pentru anul 2012
PDF HCL nr.01 din 09.01.2013privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012
PDF HCL nr.17 din 25.03.2010privind incheierea de contracte de prestari servicii pentru folosirea tractorului si a utilajelor achizitionate
PDF HCL nr.16 din 25.03.2010privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local pentru trim. II al anului 2010
PDF HCL nr.15 din 25.03.2010privind aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de Cetatean de Onoare
PDF HCL nr.14 din 25.03.2010privind incheierea unui contract de administrare site primarie
PDF HCL nr.13 din 25.03.2010privind achizitionarea de becuri pentru iluminatul public
PDF HCL nr.12 din 25.03.2010privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului A.R.S.A.C.IS.
PDF HCL nr.11 din 25.03.2010privind aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de apa si canalizare
PDF HCL nr.10 din 25.03.2010privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale
PDF HCL nr.09 din 11.03.2010privind realizarea proiectului de modernizare a drumurilor agricole de acces DE 4216 si DE 4164
PDF HCL nr.08 din 11.03.2010privind insusirea inventarului bunurilor domeniului public
PDF HCL nr.07 din 11.03.2010privind aprobarea participarii la programul Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti
PDF HCL nr.06 din 25.02.2010privind modificarea taxelor si impozitelor pentru anul 2010
PDF HCL nr.05 din 25.02.2010privind aprobarea angajarii pe perioada determinata a 5 persoane din randul somerilor
PDF HCL nr.04 din 25.02.2010privind aprobarea bugetului local pentru anul 2010
PDF HCL nr.03 din 25.02.2010privind stabilirea tarifului pentru utilizarea drumurilor satesti si comunale
PDF HCL nr.02 din 28.01.2010privind concesionare prin licitatie publica a unor suprafete de teren
PDF HCL nr.01 din 28.01.2010privind aprobarea modificarii ROI si ROF a Aparatului de Specialitate al Primarului
top

Rapoarte de activitate

PDF Raport de activitateal viceprimarului comunei Costuleni, Onofrei Constantin, pe anul 2013
PDF Raport de activitateal consilierului local Chirila Adrian, comuna Costuleni, pe anul 2013
PDF Raport de activitateal consilierului local Ciausu Angelica, comuna Costuleni, pe anul 2013
PDF Raport de activitateal consilierului local Ciausu Gheorghe, comuna Costuleni, pe anul 2013
PDF Raport de activitateal consilierului local Lupu Mariana, comuna Costuleni, pe anul 2013
PDF Raport de activitateal consilierului local Nechita Dimitrie, comuna Costuleni, pe anul 2013
PDF Raport de activitateal consilierului local Petria Nicoleta, comuna Costuleni, pe anul 2013
PDF Raport de activitateal consilierului local Popa Valeria, comuna Costuleni, pe anul 2013
PDF Raport de activitateal consilierului local Zboiu Mihai, comuna Costuleni, pe anul 2013
top

Documente de interes public

PDF Anunt din 20.10.2017privind scoaterea spre inchiriere prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 3,60 ha, teren arabil situat in extravilanul satului Costuleni, jud. Iasi pentru o perioada de 49 ani
PDF Anunt din 10.10.2017privind aprobarea formei gestiunii delegate a serviciului de iluminat public si aprobarea delegarii prin concesiune a serviciului de iluminat public
PDF Studiu de oportunitate din 10.10.2017privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public in comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF Regulament / Caiet de sarcini din 10.10.2017privind serviciul de iluminat public / delegarea de gestiune a Serviciului de iluminat public din comuna Costuleni, judetul Iasi
PDF Anunt din 10.07.2017privind scoaterea spre inchiriere prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 13,20 ha pasuni comunale, pe o perioada de 7 ani
PDF Anunt din 22.05.2017privind scoaterea spre inchiriere prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 3,60 ha, teren arabil situat in sat Costuleni
PDF Anunt din 21.05.2017privind scoaterea spre inchiriere prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 13,20 ha pasuni comunale, impartita in doua loturi
PDF Anunt din 13.03.2017privind scoaterea spre inchiriere prin licitatie publica a unei suprafete de pasune comunala
PDF Anunt din 07.10.2016privind scoaterea spre inchiriere prin licitatie publica a unei suprafete din spatiul aflat in cadrul dispensarului medical comunal, pentru o perioada de 15 ani, in vederea desfasurarii activitatii de farmacie
PDF Anunt din 30.08.2016privind scoaterea spre inchiriere prin licitatie publica a unei suprafete din spatiul aflat in cadrul dispensarului medical comunal, pentru o perioada de 15 ani, in vederea desfasurarii activitatii de farmacie
PDF Anunt din 10.07.2015privind scoaterea spre inchiriere prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 225 mp, teren aflat in extravilanul comunei Costuleni, pentru o perioada de 19 ani, conform HCL 33/2015
PDF Anunt din 06.02.2015privind scoaterea spre inchiriere prin licitatie publica a unei suprafete din spatiul aflat in cadrul dispensarului comunal
PDF Anunt din 02.06.2014privind scoaterea spre inchiriere prin licitatie publica a unei suprafete de pasune comunala
PDF Acte necesarepentru acordarea unor beneficii sociale
PDF Informare din 27.03.2014a medicului veterinar, Circumscriptia Sanitar Veterinara Costuleni, privind obligatiile crescatorilor de animale
PDF Codul de conduita din 30.05.2013a personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Costuleni
PDF Codul de conduita din 30.05.2013a functionarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comuneni Costuleni
Informari ale autoritatilor locale din anul 2017
PDF Proces Verbal din 27.10.2017cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 20.10.2017cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 10.10.2017cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 28.09.2017cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 31.08.2017cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 21.07.2017cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Informare din 03.07.2017privind stadiul executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Costuleni, judetul Iasi la data de 30.06.2017
PDF Proces Verbal din 26.05.2017cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 27.04.2017cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Informare din 03.04.2017privind stadiul executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Costuleni, judetul Iasi la data de 31.03.2017
PDF Proces Verbal din 30.03.2017cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 23.02.2017cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Informare din 08.02.2017cu privire la strategia anuala de achizitie publica pe anul 2017 a Primariei Comunei Costuleni
PDF Proces Verbal din 26.01.2017cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Informare din 19.01.2017privind stadiul completarii registrului agricol perioada 2015-2019
PDF Informare din 03.01.2017privind stadiul executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Costuleni, judetul Iasi la data de 31.12.2016
Informari ale autoritatilor locale din anul 2016
PDF Proces Verbal din 27.10.2016cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 29.09.2016cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 25.08.2016cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 21.07.2016cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Informare din 11.07.2016privind stadiul executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Costuleni, judetul Iasi la data de 30.06.2016
PDF Proces Verbal din 30.06.2016cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 02.06.2016cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 26.05.2016cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 24.05.2016cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 23.05.2016cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 10.05.2016cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 28.04.2016cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Informareprivind campania agricola de primavara 2016
PDF Informare din 04.04.2016privind stadiul executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Costuleni, judetul Iasi la data de 31.03.2016
PDF Proces Verbal din 31.03.2016cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 25.02.2016cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Informare din 18.02.2015a viceprimarului comunei Costuleni, Onofrei Constantin, privind activitatile de intretinere a mediului inconjurator in perioada 15.02.2015-15.02.2016
PDF Proces Verbal din 28.01.2016cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Informare din 14.01.2015privind stadiul completarii Registrului Agricol perioada 2015-2019
Informari ale autoritatilor locale din anii anteriori
PDF Proces Verbal din 24.09.2015cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 27.08.2015cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 23.07.2015cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 09.07.2015cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 25.06.2015cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 28.05.2015cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Lista cu structurile asociativeprofesionale / patronale / sindicale din agricultura care s-au inregistrat la Primaria Comunei Costuleni conform art. 4 alin. 1 din legea 145/2014
PDF Proces Verbal din 26.03.2015cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 26.02.2015cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 29.01.2015cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 18.12.2014cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 27.11.2014cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 30.10.2014cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 25.09.2014cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Dispozitia nr. 512 din 25.09.2014privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, in com. Costuleni, la alegerile pentru presedintele Romaniei
PDF Proces Verbal din 28.08.2014cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 24.07.2014cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Informare din 01.07.2014privind stadiul executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Costuleni, judetul Iasi la data de 30.06.2014
PDF Proces Verbal din 26.06.2014cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 30.05.2014cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 24.04.2014cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Informare din 17.04.2014privind campania agricola de primavara 2014
PDF Informare din 01.04.2014privind stadiul executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Costuleni, judetul Iasi la data de 31.03.2014
PDF Dispozitia nr. 216 din 23.04.2014privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, in comuna Costuleni, la alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European
PDF Proces Verbal din 27.03.2014cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Proces Verbal din 30.01.2014cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local Costuleni
PDF Informare din 06.01.2014privind stadiul executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Costuleni, judetul Iasi la data de 31.12.2013
PDF Anunt din 03.06.2013privind amanare licitatie publica pentru scoaterea spre inchiriere a unei suprafete de pasune comunala
PDF Anunt din 30.05.2013privind amanare licitatie publica pentru scoaterea spre inchiriere a unei suprafete de pasune comunala
PDF Certificatele de urbanismeliberate in perioada 01.01.2012 - 30.04.2013
PDF Autorizatiile de construireeliberate in perioada 01.01.2012 - 30.04.2013
PDF Anunt din 20.05.2013privind scoaterea spre inchiriere prin licitatie publica a unei suprafete de pasune comunala
PDF Informare din 01.02.2013privind indicatorii executiei bugetului local al comunei Costuleni, judetul Iasi pentru anul 2012
PDF Anexa HCL nr.35/2011 - regulamentul privind reglementarea desfasurarii activitatilor comerciale pe teritoriul comunei Costuleni, judetul Iasi
PDF Informare din 15.12.2011privind activitatea primarului comunei Costuleni, judetul Iasi pentru perioada 01.01.2011 - 15.12.2011
PDF Informare din 02.08.2011privind investitiile finalizate in anii 2009, 2010 si in curs de finalizare
PDF Raport privind modul de desfasurare a activitatii medicalein comuna Costuleni, judetul Iasi - C.M.I. Dr. CHIRIAC Loreta Elena, data 27.08.2009
PDF Informare privind modul de desfasurare a activitatii sanitarein comuna Costuleni, judetul Iasi - S.C. IMKER MED S.R.L., data 27.08.2009
PDF Informare privind activitatea primaruluicomunei Costuleni, judetul Iasi, pentru perioada 01.01.2009 - 23.07.2009
top

Concursuri

PDF Informare din 21.11.2017privind rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante, anuntate in data de 26.10.2017
PDF Anunt din 26.10.2017privind ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice vacante de referent clasa III, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului financiar contabil; Taxe si impozite
PDF Formular de inscrierepentru ocuparea unei functii publice
PDF Anunt din 31.05.2017privind ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice vacante de referent clasa III, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului registru agricol si fond funciar
PDF Informare din 14.03.2017privind rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante, anuntate in data de 13.02.2017
PDF Anunt din 20.02.2017privind ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacanta, de REFERENT I S in cadrul Compartimentului Cultura si gospodarire comunala
PDF Anunt din 20.02.2017privind ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacanta, de ingrijitor cladiri in cadrul Compartimentului de paza si gospodarire comunala
PDF Anunt din 13.02.2017privind ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului de asistenta sociala
PDF Anunt din 13.02.2017privind ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului administratie publica locala, juridic si contencios administrativ. Stare civila
PDF Anunt din 13.02.2017privind ocuparea functiei publice vacante de referent clasa III, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului registru agricol si fond funciar
PDF Informare din 17.08.2016privind rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic debutant
PDF Informare din 12.08.2016privind rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de inspector urbanism debutant
PDF Rectificare anunt din 22.07.2016privind ocuparea functiei publice vacante de consilier juridic clasa I
PDF Anunt din 22.07.2016privind ocuparea functiei publice vacante de inspector urbanism clasa I
PDF Anunt din 22.07.2016privind ocuparea functiei publice vacante de consilier juridic clasa I
PDF Anunt din 06.03.2015privind promovarea in grad profesional superior
PDF Anunt din 11.02.2015privind ocuparea unei functii contractuale vacante
PDF Anunt din 23.01.2015privind ocuparea a doua functii publice vacante
PDF Anunt din 27.08.2014privind ocuparea postului vacant de guard
PDF Anunt din 10.06.2014privind ocuparea unei functii publice
PDF Anunt din 10.06.2014privind promovarea in grad profesional superior
top

Oferte de vanzare terenuri

Oferte de vanzare terenuri extravilane, conf.legii 17/2014
PDF Oferta din 01.11.2017 (2)de vanzare teren Suvac Miluta
PDF Oferta din 01.11.2017 (1)de vanzare teren Suvac Miluta
PDF Oferta din 11.09.2017de vanzare teren Pirtac Dumitru
PDF Oferta din 20.04.2017de vanzare teren Bucovineanu Constantin
PDF Oferta din 29.03.2017de vanzare teren Tarniceriu Daniela
PDF Oferta din 14.03.2017de vanzare teren Toma Viorica
PDF Oferta din 06.03.2017de vanzare teren Giilan Elena
PDF Oferta din 04.01.2017de vanzare teren Gzariu Rodica
PDF Oferta din 17.10.2016de vanzare teren Calugaru Costache
PDF Oferta din 17.10.2016de vanzare teren Ciubotaru Vergil
PDF Oferta din 13.09.2016de vanzare teren Calugaru Costache
PDF Oferta din 30.05.2016de vanzare teren Dodan Emil
PDF Oferta din 16.11.2015 (3)de vanzare teren Mititelu Cornelia
PDF Oferta din 16.11.2015 (2)de vanzare teren Mititelu Cornelia
PDF Oferta din 16.11.2015 (1)de vanzare teren Mititelu Cornelia
PDF Oferta din 12.11.2015 (4)de vanzare teren Butnaru Constantin, Butnaru Vasile, Roiu Elena, Oancea Maria
PDF Oferta din 12.11.2015 (3)de vanzare teren Butnaru Constantin, Butnaru Vasile, Roiu Elena, Oancea Maria
PDF Oferta din 12.11.2015 (2)de vanzare teren Butnaru Constantin, Butnaru Vasile, Roiu Elena, Oancea Maria
PDF Oferta din 12.11.2015 (1)de vanzare teren Butnaru Constantin, Butnaru Vasile, Roiu Elena, Oancea Maria
PDF Oferta din 28.10.2015 (2)de vanzare teren Ilie Constantin
PDF Oferta din 28.10.2015 (1)de vanzare teren Ilie Constantin
PDF Oferta din 16.10.2015de vanzare teren Pantiru Gr. Dan
PDF Oferta din 07.09.2015de vanzare teren Ilie Constantin
PDF Oferta din 01.09.2015de vanzare teren Dodan Tudor
PDF Oferta din 24.08.2015de vanzare teren Rotariu Romica
PDF Oferta din 20.06.2015de vanzare teren Constantinescu Aurel
PDF Oferta din 04.05.2015de vanzare teren Prunianu Valeria
PDF Oferta din 06.04.2015de vanzare teren Prunianu Rodica
PDF Oferta din 02.04.2015de vanzare teren Prunianu Rodica
PDF Oferta din 19.02.2015de vanzare teren Iliuta Olga
PDF Oferta din 06.02.2015 (2)de vanzare teren Calugaru Costache
PDF Oferta din 06.02.2015 (1)de vanzare teren Calugaru Costache
PDF Oferta din 04.02.2015 (4)de vanzare teren Mititelu Corneliu
PDF Oferta din 04.02.2015 (3)de vanzare teren Mititelu Corneliu
PDF Oferta din 04.02.2015 (2)de vanzare teren Mititelu Corneliu
PDF Oferta din 04.02.2015 (1)de vanzare teren Mititelu Corneliu
PDF Oferta din 19.01.2015de vanzare teren Dodan Danut
PDF Oferta din 20.08.2014de vanzare teren Gitlan Florentina
PDF Oferta din 30.06.2014de vanzare teren Agape Silvestru
top

Publicatii casatorii

Informari starea civila
PDF Publicatie din 19.10.2017privind declaratia de casatorie a d-lui Caraiman Iulian-Sorinel cu d-ra(na) Teschere Camelia
PDF Publicatie din 01.09.2017privind declaratia de casatorie a d-lui Nechita Dumitru-Mitruta cu d-ra(na) Nechita Andreea
PDF Publicatie din 10.08.2017privind declaratia de casatorie a d-lui Suculiuc Daniel cu d-ra(na) Ilie Alexandra-Mania
PDF Publicatie din 13.07.2017privind declaratia de casatorie a d-lui Luca Petrica cu d-ra(na) Rotaru Madalina-Sanziana
PDF Publicatie din 30.06.2017privind declaratia de casatorie a d-lui Mosneagu Sorin-Marian cu d-ra(na) Chiciug Lavinia-Elena
PDF Publicatie din 28.06.2017privind declaratia de casatorie a d-lui Harabagiu Constantin cu d-ra(na) Agape Liliana
PDF Publicatie din 10.05.2017privind declaratia de casatorie a d-lui Carp Denis cu d-ra(na) Jalba Cristina
PDF Publicatie din 07.04.2017privind declaratia de casatorie a d-lui Ionita Iulian cu d-ra(na) Daniluc Simona Petronela
PDF Publicatie din 29.09.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Harabagiu Traian cu d-ra(na) Antonas Madalina-Alexandra
PDF Publicatie din 19.08.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Zodieru Lucian-Ionut cu d-ra(na) Loghin Andreea-Florentina
PDF Publicatie din 18.08.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Savin Dorinel-Ionut cu d-ra(na) Constantin Andreea-Cornelia
PDF Publicatie din 18.08.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Ichim Alin-Stefan cu d-ra(na) Crisu Mihaela-Daniela
PDF Publicatie din 31.07.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Astefanei Vasile cu d-ra(na) Airinei Ionela-Alexandra
PDF Publicatie din 28.07.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Gelatu C. Constantin cu d-ra(na) Astefanei Viorica-Mariana
PDF Publicatie din 20.07.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Sirbu Ovidiu-Gabriel cu d-ra(na) Moraru Bianca-Madalina
PDF Publicatie din 20.07.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Mihaila Samuel cu d-ra(na) Hergheligiu Claudia
PDF Publicatie din 11.07.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Fedeles Gheorghe cu d-ra(na) Cantia-Ciausu Profira
PDF Publicatie din 07.07.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Postalache Nicolae cu d-ra(na) Nechita Lidia
PDF Publicatie din 16.06.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Bungeanu Constantin-Catalin cu d-ra(na) Ripa Ana-Mihaela
PDF Publicatie din 19.05.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Gavril Robert cu d-ra(na) Dobre Alexandra
PDF Publicatie din 17.05.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Florea Ion cu d-ra(na) Crismariu Marinela
PDF Publicatie din 28.04.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Agapie Catalin cu d-ra(na) Dragan Crina-Florina
PDF Publicatie din 16.02.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Grigori Alexandru cu d-ra(na) Paraschiv Ancuta-Georgiana
PDF Publicatie din 02.02.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Barsan Marin cu d-ra(na) Stratica Petronela
PDF Publicatie din 13.01.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Ezaru Constantin cu d-ra(na) Nita Olga
PDF Publicatie din 06.01.2016privind declaratia de casatorie a d-lui Bungianu Dumitru-Andrei cu d-ra(na) Culincu Mihaela
PDF Publicatie din 29.12.2015privind declaratia de casatorie a d-lui Sirbu Ciprian-Cristinel cu d-ra(na) Dumitru Florina
PDF Publicatie din 05.11.2015privind declaratia de casatorie a d-lui Ciobanu Florin cu d-ra(na) Fercalo Gabriela
PDF Publicatie din 05.11.2015privind declaratia de casatorie a d-lui Amarandei Marian cu d-ra(na) Isarie Elena
PDF Publicatie din 08.10.2015privind declaratia de casatorie a d-lui Surpanu Marinica-Ion cu d-ra(na) Zaharia Carmen-Alina
PDF Publicatie din 27.08.2015privind declaratia de casatorie a d-lui Andronache Ionut cu d-ra(na) Feraru Ana-Maria
PDF Publicatie din 04.02.2015privind declaratia de casatorie a d-lui Maftei Costel cu d-ra(na) Baicu Dumitrita Ionela
PDF Publicatie din 20.11.2014privind declaratia de casatorie a d-lui Luca Petru-Emilian cu d-ra(na) Pirtac Andreea Georgiana
PDF Publicatie din 23.10.2014privind declaratia de casatorie a d-lui Grigori Ilie-Ionut cu d-ra(na) Teslariu Ana-Maria
PDF Publicatie din 02.10.2014privind declaratia de casatorie a d-lui Istrate Vasile cu d-ra(na) Asavei Nicoleta
PDF Publicatie din 15.09.2014privind declaratia de casatorie a d-lui Balan Dumitru-Gabriel cu d-ra(na) Huma Maria-Marinela
PDF Publicatie din 04.09.2014privind declaratia de casatorie a d-lui Ciornei Fanica cu d-ra(na) Postolache Mariana
PDF Publicatie din 21.08.2014privind declaratia de casatorie a d-lui Nechita Constantin-Alexandru cu d-ra(na) Nechita Marinela-Mariana
PDF Publicatie din 03.07.2014privind declaratia de casatorie a d-lui Podaru Ionut-Andrei cu d-ra(na) Mandru Andreea-Madalina
PDF Publicatie din 25.03.2014privind declaratia de casatorie a d-lui Rosanu Petru cu d-ra(na) Suba Gabriela
PDF Publicatie din 22.12.2013privind declaratia de casatorie a d-lui Sain Petru cu d-ra(na) Doroftei Elena
PDF Publicatie din 19.12.2013privind declaratia de casatorie a d-lui Croitoru Radu-Constantin cu d-ra(na) Asofie Simona
PDF Publicatie din 18.12.2013privind declaratia de casatorie a d-lui Aruxandrei Ion-Florin cu d-ra(na) Asavei Irina-Mariana
PDF Publicatie din 10.05.2013privind declaratia de casatorie a d-lui Ionel Costelus cu d-ra(na) Feraru Alexandra-Paraschiva
PDF Publicatie din 10.05.2013privind declaratia de casatorie a d-lui Grosu Nicolae cu d-ra(na) Chiscop Valentina
PDF Publicatie din 16.04.2013privind declaratia de casatorie a d-lui Popescu Ion cu d-ra(na) Crisu Ana-Maria
top